Our Services > Service Request Form

1. กรุณาแจ้งเข้าศูนย์บริการล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน และรอการยืนยันกลับจากเจ้าหน้าที่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กรณีนำรถเข้าศูนย์บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยอมรับเงื่อนไข