Car Rental Program > Insurance Coverage


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ได้จัดให้มีประกันภัย ประเภท 1 นอกเหนือจากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
โดยบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือ โดยจัดให้มีความคุ้มครองดังนี้
  ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก  
  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก คุ้มครองไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน  
    คุ้มครองไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง  
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คุ้มครองไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
     
  การประกันภัยเพิ่มเติม   (ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถที่ทำประกัน)  
  • ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย คุ้มครอง 100,000 บาท/คน  
  • ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครอง 100,000 บาท/คน  
  • ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน  
 
รถเก๋ง จำนวน 7 คน  ,  รถตู้ จำนวน 11 คน  ,   รถกระบะ จำนวน 3-5 คน