Thai Prestige Application

แบบฟอร์มสำหรับสมัครงานออนไลน์
 • กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องให้ครบถ้วน
 • ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :
  *
  เงินเดือนที่ต้องการ :
  *
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ชื่อ :
  นามสกุล :
 • คำนำหน้าชื่อ :
  อายุ :
  ปี
 • วัน - เดือน - ปี ที่เกิด :
 • อีเมลล์ :
 • หมายเลขประจำตัวประชาชน :
 • ออกให้ที่ :
 • หมดอายุ :
 • รูปภาพ :
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ที่อยู่ :
 • โทรศัพท์ :
 • โทรศัพท์มือถือ :
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 • ที่อยู่ :
 • ข้อมูลการศึกษา
 • การศึกษาสูงสุด :
 • ระดับการศึกษา :
 • สถานที่ศึกษา :
 • คณะ :
 • สาขาวิชา / วิชาเอก :
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา :
 • เกรดเฉลี่ย :
 • ความสามารถด้านภาษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • พิมพ์ดีดภาษาไทย
  คำ / นาที พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
  คำ / นาที
 • ความสามารถทางโปรแกรม / อื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
 • ที่ทำงานล่าสุด :
 • ระยะเวลา :
 • บริษัท :
 • ที่อยู่ :
 • ตำแหน่ง :
 • เงินเดือน :
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานที่ทำ :
 • บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้
 • บุคคลอ้างอิง :
 • ความสัมพันธ์ :
 • อีเมลล์ :
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ :
 •